Algemene Ledenvergadering 15 december 2018 (ALV)

Op 15 december wordt de eerst komende Algemene Ledenvergadering van de NSSV gehouden. De vergadering begint om 11.00 uur in het Racketcentrum te Heerenveen.

Op de agenda staan de volgende zaken:

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de op 11 november 2017 gehouden vergadering.
4. Notulen van de op 4 december 2017 gehouden extra vergadering.
5. Jaarverslag secretaris 2017-2018.
6. Jaarverslag penningmeester 2017-2018.
7. Verslag van de kascontrole commissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar Henk Vader (algemeen bestuurslid).
Voorgesteld wordt om in de ontstane vacature van algemeen bestuurslid te benoemen Dik Sas. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door ten minste tien stemgerechtigde leden tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de vergadering, en wel schriftelijk aan het secretariaat.
9. Verkiezing van de leden van de kascontrole commissie.
10. Organisatie activiteiten seizoen 2018-2019.
11. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019.
12. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering-15-december-2018-alv/

Geef een reactie

Your email address will not be published.