Algemene Ledenvergadering

Beste leden,

Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering van de NSSV dit jaar niet door te laten gaan aangezien het door de Covid-maatregelen niet mogelijk is deze binnen de vastgestelde termijn plaats te laten vinden. De statuten schrijven voor dat de jaarvergadering tot uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar moet worden gehouden. Ons verenigingsjaar loopt altijd tot 1 september. Dit zou betekenen dat de jaarvergadering vóór

1 maart 2021 zou moeten worden gehouden, hetgeen op dit moment nog niet realiseerbaar is.

Het bestuur zal u daarom een korte stand van zaken geven om de Algemene Ledenvergadering op deze manier schriftelijk af te doen.

 

  • Notulen ALV 02-11-2019, Jaarverslag secretaris 2019-2020 en Jaarverslag penningmeester 2019-2020

Deze zullen in de komende ALV worden vastgesteld.

 

  • Kascontrole

Besloten is om de kascontrole wel doorgang te laten vinden, zodat de penningmeester decharge kan worden verleend.

Tevens zal aan de zittende leden van de kascontrole commissie worden gevraagd of ze hun zittingsperiode met nog een jaar extra willen verlengen.

 

  • Bestuursverkiezing

Het bestuur stelt voor om de aftredende en herkiesbaar gestelde bestuursleden Martin Langelaar en Tjettje Sinnema weer voor 3 jaar te herbenoemen. Dit kan worden bevestigd in de komende ALV.

 

  • Organisatie activiteiten seizoen 2020-2021

De NSSV Talentendag van 17 januari 2021 gaat niet door i.v.m. Covid-19.

Ook de reünie van 29 mei 2021 in Ouddorp zal geen doorgang vinden wegens Covid-19.

 

  • Begroting seizoen 2020-2021

Deze begroting is door het bestuur goedgekeurd en kan worden vastgesteld in de komende ALV.

 

  • Vaststelling contributie seizoen 2021-2022

De contributie van € 16,00 per persoon per seizoen zal worden gehandhaafd.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur

Permanente koppeling naar dit artikel: http://nssv.nl/algemene-ledenvergadering/