Vereniging NSSV

Overeenkomstig artikel 3 van de statuten heeft de vereniging ten doel:
  • de algemene belangenbehartiging van schaatssupporters; zoals verbetering van faciliteiten in de diverse stadions, alsmede een betere toegankelijkheid tot wedstrijden voor leden.
  • Verbetering van de langebaan– wedstrijdschaatssport in het algemeen.
Door middel van periodiek overleg met de directie van de KNSB hebben we reeds een aantal jaren geleden weten te bewerkstelligen dat onze vereniging voor de grote internationale wedstrijden in Nederland de beschikking krijgt over max. 250 zitplaatsen per dag.

Aan de onder punt 2 omschreven doelstelling werd in de eerste jaren invulling gegeven door de uitzending van jeugdige schaatstalenten naar een trainingsstage in het Zuidduitse Inzell. Aan deze activiteiten is helaas een einde gekomen door de ziekte en het overlijden van Egbert van ’t Oever. Hiervoor in de plaats gekomen is de Nationale Talentendag, die in samenwerking met de KNSB georganiseerd wordt en ten doel heeft jeugdige talenten in een vroeg stadium te herkennen en te ontwikkelen.

Bij voldoende belangstelling wordt jaarlijks een feestavond voor leden en genodigden georganiseerd. Ook is het in het verleden voorgekomen dat tijdens een buitenlands evenement ter plaatse een feestavond werd georganiseerd; zoals bv. tijdens een WK te Hamar en Inzell.
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan aangevraagd worden door middel van inzending van het op de website aanwezige aanvraagformulier
Betaling van contributie kan enkel en alleen plaatsvinden door middel van automatische incasso.
Voor het seizoen 2020 – 2021 bedraagt de contributie € 16,00 per persoon per seizoen.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is de contributie voor het gehele boekjaar onverminderd verschuldigd.
Adres:
Om het bestuur te bereiken is er een algemeen e-mail adres: nssv@xs4all.nl
Bestuur:
Jan Augustinus
Voorzitter
Martin Langelaar
Penningmeester
Mw. Tjettje Sinnema
Secretaris
Henk Vader
Lid
Dik Sas
Lid
Ereleden:
Piet de Wit †
Marius de Kok
Hein van der Linden †
Leden van verdienste:
Marian Wenneker
Klaas Zeeman

Permanente koppeling naar dit artikel: https://nssv.nl/de-vereniging-nssv/