Statuten

LET OP:

 

aan deze publicatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
Plaatsing van de statuten is enkel ter informatie.
Voor vragen over inhoudelijke zaken kunt u zich altijd tot het bestuur wenden.
Naam, Zetel en Duur
ARTIKEL 1:
De vereniging draagt de naam:
NEDERLANDSE SCHAATS SUPPORTERSVERENIGING
Zij is gevestigd te Mildam 8454KW
ARTIKEL 2:
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Doel en Middelen
ARTIKEL 3:
1. De vereniging heeft ten doel de algemene belangenbehartiging van
schaatssupporters, zoals verbetering van faciliteiten in de diverse
stadions, alsmede een betere toegankelijkheid tot wedstrijden voor leden.
2. Verbetering van de langebaan – wedstrijd – schaatssport in het algemeen.
ARTIKEL 4:
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– overleg met het bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Schaatsenrijders Bond, gevestigd te Amersfoort;
– overleg met directies van de in Nederland gevestigde kunstijsbanen;
– contacten met de Nederlandse sportpers;
– overleg met de belanghebbende sponsors;
– uitgave van een periodiek;
– organiseren van evenementen.
Leden
ARTIKEL 5:
1. De leden der vereniging worden onderscheiden in gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
2. De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in
een daartoe op te maken register, waarin de namen en adressen van
de leden zijn opgenomen.
3. Gewone leden zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben
aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
4. Bij een verzoek tot toelating van een minderjarige is een
schriftelijke toestemming van diens wettelijk(e) vertegenwoordiger(s)
vereist.
Uit deze toestemming vloeit voort, dat de minderjarige alle rechten en
verplichtingen, samenhangende met zijn lidmaatschap, zelfstandig kan
uitoefenen en nakomen.
5. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die
zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en
door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur,
als zodanig zijn benoemd.
Begunstigers
ARTIKEL 6:
1. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen, die
zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen –
met een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke
hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde
door opzegging door de begunstiger of de vereniging worden beëindigd,
echter met dien verstande dat de bijdrage voor het lopende jaar voor het
geheel verschuldigd blijft.
4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
5. Behoudens overige rechten, die aan begunstigers bij of krachtens de
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging
georganiseerde evenementen bij te wonen.
Toelating
ARTIKEL 7:
1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone leden.
2. Weigert het bestuur de toelating als in lid 1 bedoeld, dan is
hiertegen beroep mogelijk in de eerstvolgende algemene leden
vergadering.
3. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor
in lid 2 genoemde mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de datum van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.ARTIKEL 8:
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
ARTIKEL 9:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid bij de secretaris van de vereniging doch
slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van
een termijn van vier weken;
een lid kan echter zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
– binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; dit besluit is alsdan niet op hem van toepassing;
– binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
b. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden, wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; c. door ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt;
d. door overlijden van het lid.
2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschieden door het bestuur.
3. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging op grond,dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting, staat
betrokkene binnen een maand na ontvangst van het besluit beroep open op de
algemene ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende bet beroep is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.Contributie
ARTIKEL 10:
1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie,
waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering zal worden
vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën warden ingedeeld, die een verschillende
contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te
verlenen.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van
contributie.
Geldmiddelen
ARTIKEL 11:
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen,
subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en overige baten.
Bestuur
ARTIKEL 12:
1.Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf personen, die
door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden worden benoemd. De
algemene ledenvergadering kan besluiten, dat een bestuurslid niet uit de
gewone leden wordt benoemd.
2.Bij benoeming van een minderjarige is een schriftelijke toestemming van
diens wettelijk(e) vertegenwoordiger(s)vereist.
Uit deze toestemming vlooit voort, dat de minderjarige alle rechten en
verplichtingen, samenhangende met zijn bestuurslidmaatschap, zelfstandig
kan uitoefenen en nakomen.
3.De voorzitter, de secretaris en penningmeester worden als zodanig
rechtstreeks door de algemene ledenvergadering benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester zijn in een persoon
verenigbaar.
4.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het in lid 5 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste tien gewone leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
ledenvergadering medegedeeld; een voordracht door ten minste tien leden
dient uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de algemene
ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
5.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen
besluit van de algemene ledenvergadering, in welke vergadering ten minste
twee/derde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
6.Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het in lid 5 bepaalde de opgemaakte voordracht haar bindend
karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar
keuze.
7.Indien er meer dan een bindende voordracht is opgemaakt, geschiedt de
benoeming uit die voordrachten.
Einde bestuurslidmaatschap/schorsing
ARTIKEL 13:
1. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan,
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Een schorsing, die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaren. Zij
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende
is terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid, dat uit de leden is benoemd: door het
eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door het bedanken door het betreffende bestuurslid.Besluitvorming van het bestuur
ARTIKEL 14:
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
of een andere door de voorzitter der vergadering daartoe aangezochte
persoon notulen opgemaakt. Deze worden vastgesteld en ten blijke daarvan
ondertekend door degenen,die in de vergadering als voorzitter en
secretaris zijn opgetreden, dan wel vastgesteld door een volgende
vergadering en alsdan ten blijke daarvan ondertekend door degenen die in
die volgende vergadering als voorzitter en secretaris zijn opgetreden.
2. Een bestuurslid heeft geen stemrecht over besluiten waarbij de
vereniging hem, zijn echtgenoot of zijn bloedverwanten in de rechte lijn,
anders dan in zijn/hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of
verplichtingen kwijtscheldt.
3. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is niet
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
onderlinge taakverdeling en de vergaderingen van en de besluitvorming
door het bestuur worden gegeven. Bij gebreke daarvan besluit het bestuur
bij meerderheid van stemmen.Bestuurstaak
ARTIKEL 15:
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering
te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan
de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur
worden benoemd.Vertegenwoordigings- en andere bevoegdheden
ARTIKEL 16:
1. Het bestuur is, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel
bepaalde, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2. Het bestuur behoeft de machtiging van de algemene ledenvergadering voor:
a. het sluiten van overeenkomsten als in lid 1 van dit artikel bedoeld;
b. het sluiten van overeenkomsten tot het huren, verhuren of op andere
wijze in gebruik geven of verkrijgen van onroerende goederen;
c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;
d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, niet vallende onder het sub C. bedoelde bankkrediet;
e. het aangaan van dadingen;
f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
h. handelingen, waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene
ledenvergadering te bepalen hoogte te boven gaat.
3. Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 2 sub a.
bedoelde handelingen kan tegen derden een beroep worden gedaan;
op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 2 sub b.
tot en met h. bedoelde handelingen kan tegen derden geen beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
De vereniging wordt tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
voorzitter samen met de secretaris, dan wel de voorzitter samen met de
penningmeester.
Jaarverslag/rekening en verantwoording
ARTIKEL 17:
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan
ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.
3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken, bedoeld in de tweede zin van lid 2, en
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Vereist het onderzoek van vorenbedoelde stukken bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in
de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een
andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2, tien
jaar lang te bewaren.
Algemene ledenvergaderingen
ARTIKEL 18:
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de balans en staat van baten en lasten met
toelichting, bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar
bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 17 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave
van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte der stemmen van alle leden der vereniging.
4. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het vorige lid is het bestuur
verplicht tot bijeenroeping ener algemene ledenvergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept of bij advertentie in
ten minste een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen
dagblad.
Bijeenroeping algemene ledenvergaderingen
ARTIKEL 19:
1. Behoudens het bepaalde in artikel 18 lid 4, tweede alinea, worden de
algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister als bedoeld in artikel 5.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 23 en 24.Toegang en stemrecht
ARTIKEL 20:
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en
bestuursleden der vereniging, voor zover zij niet geschorst zijn.
Een geschorst lid heeft echter wel toegang tot de algemene
ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is
bevoegd daarover in die vergadering het woord te voeren.
2. Over de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene ledenvergadering.
3. leder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem.
4. Een lid heeft geen stemrecht over besluiten waarbij de vereniging hem,
zijn echtgenoot of zijn bloedverwanten in de rechte lijn, anders dan in
zijn/hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen
kwijtscheldt.
5. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen, welk laatstbedoeld lid
slechts bevoegd is op deze wijze ten hoogste twee andere leden te
vertegenwoordigenVoorzitterschap/notulen
ARTIKEL 21:
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een der
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Ingeval de vergadering is bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 18 lid 4, tweede alinea, kunnen degenen die de vergadering hebben
bijeengeroepen anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen.
Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
algemene ledenvergadering daarin zelve.
2. Behoudens het in de tweede alinea van lid 1 bepaalde worden van het
verhandelde in elke algemene ledenvergadering door de secretaris van het
bestuur van de vereniging of een andere door de voorzitter der vergadering
daartoe aangezochte persoon notulen opgemaakt. Deze worden vastgesteld en
ten blijke daarvan ondertekend door degenen, die in de vergadering als
voorzitter en secretaris zijn opgetreden, dan wel vastgesteld door een
volgende vergadering en alsdan ten blijke daarvan ondertekend door degenen
die in die volgende vergadering als voorzitter en secretaris zijn
opgetreden.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
ARTIKEL 22:
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit,voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als ongeldige stemmen.
5. Bij een verkiezing van personen is hij gekozen, die de volstrekte
meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt er een tweede
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der stemmen
hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de
meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen,derhalve mede
een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding, ook al heeft geen
oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied
of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene
ledenvergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in
acht genomen.
Statutenwijziging
ARTIKEL 23:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van
de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging(en)woordelijk is (zijn) opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag, waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden
toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering, waarin ten minste
twee/derde van het aantal leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van het aantal leden der vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, doch niet eerder dan zeven
dagen daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, treedt een
statutenwijziging niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging(en) en de gewijzigde statuten neer te leggen bij de betreffende
Kamer van Koophandel en Fabrieken.
6. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of
meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met
inachtneming van gelijke beperking.Ontbinding en vereffening
ARTIKEL 24:
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het in artikel 23 ten aanzien van oproeping en stemming
bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot
vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen
andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend op door de algemene
ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding te bepalen wijze.4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.Huishoudelijk reglement
ARTIKEL 25:
1. Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk
reglement geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent het
lidmaatschap, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het
bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en
alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die
afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de
statuten, tenzij die afwijking door de wet of de statuten wordt
toegestaan.
Slotbepaling
ARTIKEL 26:
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
alsmede in geval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing daarvan, beslist het bestuur.
HOUDELIJK REGLEMENT van de Nederlandse Schaatssupportersvereniging   

Artikel 1, algemene bepalingen1.             De vereniging genaamd Nederlandse Schaatssupportersvereniging,hierna te noemen “de vereni­ging” is bij notariële akte opgericht

                op 17 oktober 1994 en is gevestigd te Hardinxveld – Giessendam.

2.             Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke

samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn

                gewij­zigd en opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 9 april 2002.

 

Artikel 2, leden
                De vereniging bestaat uit:
                – gewone leden
                – ereleden
                – leden van verdienste

 

Artikel 3, ereleden en leden van verdienste

1.             Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging

bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het

bestuur als zodanig door de algemene ledenverga­dering zijn benoemd.

Op ereleden  rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

2.             Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten

jegens de vereni­ging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn

                be­noemd.  Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

 

Artikel 4, begunstigers
1.             De vereniging kent naast leden begunstigers.

2.             Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door

het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten

om jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde

                bijdrage te storten.

3.             Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen

dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn

                toegekend of opgelegd.

4.             De rechten of verplichtingen van begunstigers kunnen te allen

tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat

de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel

                verschuldigd blijft.
5.             Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 5, het lidmaatschap

1.                    De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening

van een door de secretaris te   verstrekken aan­mel­dingsformulier,

waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, adres,

tele­foonnummer, alsmede een bank- of gironummer.  Voor minderjarigen

dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk

                vertegenwoordiger.

 

Artikel 6, aanneming van leden

1.             Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting

door het bestuur genomen. Weigert het bestuur de toelating dan

is hiertegen beroep mogelijk in de eerstvolgende algemene

ledenvergadering. Het bestuur is gehouden de betreffende persoon

van de hiervoor genoemde mogelijkheid in kennis  te stellen, alsmede

hem zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de datum van de

eerstvolgende algemene ledenvergadering.

2.             Indien daartoe aanleiding is kan het bestuur na goedkeuring door de

                algemene ledenvergadering besluiten een ledenstop in te voeren.

 

Artikel 7, rechten en plichten van leden

1.             Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 10 van de statuten, hebben

                alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

2.             Bij toetreding als lid hebben zij het recht desgevraagd een exemplaar

                van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.

Zij hebben het recht via de vereniging toegangsbewijzen aan te

vragen voor die evenementen waarvoor de vereniging over

                toegangsbewijzen de beschikking verkrijgt.

3.             Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen

                in de ledenver­ga­deringen.

4.             Zij hebben het recht van vrije toegang tot door de vereniging georganiseerde

                evenementen, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.             Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het

bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk

te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen

onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het

onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens

                heeft ingediend.

6.             Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering

                van hun adres.
7.             Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

8.             Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging

alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen

commissies gegeven richtlijnen.

 

Artikel 8, aanvraag en toewijzing toegangsbewijzen

1.                    Jaarlijks vóór aanvang van het seizoen zal het bestuur besluiten voor

welke door de KNSB en/of ISU georganiseerde evenementen

                 toegangsbewijzen aangevraagd zullen worden.

2.                    In de eerste uitgave van de Skate-Off van het betreffende seizoen

zal hiervan aankondiging worden gedaan met gelijktijdige toezending

                van een bestelformulier.

3.                    Per lid kan één set toegangsbewijzen aangevraagd worden. Dus enkel

en alleen voor het gehele evenement, aanvraag van “losse” toegangsbewijzen

                is derhalve niet mogelijk.

4.                    Bestelformulieren die na de uiterlijke inschrijfdatum op het secretariaat

                worden ontvangen zullen zondermeer terzijde worden gelegd.

5.                    Indien het aantal aanvragen het aanbod overschrijdt, zal toewijzing

                plaatsvinden op volgorde van de duur van het lidmaatschap.

6.             Leden die op grond van het bepaalde in lid 5 niet in aanmerking komen

voor toegangsbewijzen zullen in het daarop volgende seizoen voorrang

krijgen bij de toewijzing. Dit recht vervalt indien men in het dan betreffende

                seizoen geen tijdige aanvraag indient.

7.             Direct na afloop van de uiterlijke datum van inschrijving zal tot incasso van de

verschuldigde kosten worden overgegaan. De betreffende afschrijving kan

alsdan gezien worden als de bevestiging van de toewijzing van de

aangevraagde toegangsbewijzen. Bij een niet mogelijke tijdige afschrijving

                wordt het ingezonden verzoek om toewijzing als vervallen beschouwd.

8.             Bestuursleden en leden die zitting hebben in een door de vereniging ingestelde

commissie hebben, bij tijdige inzending van het bestelformulier, ongeacht de

duur van het lidmaatschap voorrang bij de toewijzingsprocedure als hiervoor

                omschreven.

9.             Het is niet toegestaan toegangsbewijzen te bestellen met het vooruit opgezette

                doel hiermede commerciële activiteiten te gaan ontwikkelen.

10.           Indien men onverhoopt geen gebruik kan maken van toegewezen

toegangsbewijzen dienen de toegangsbewijzen altijd eerst aan de vereniging

                aangeboden te worden.

11.           Het bestuur kan per evenement 5 sets toegangsbewijzen voor bijzondere,

               door het bestuur te bepalen, doeleinden reserveren.

 

Artikel 9, het dagelijks bestuur
1.          De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
2.          Taken van de voorzitter:
             a.          geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

b.          is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij

                          hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
3.          Taken van de secretaris:

a.          voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur,

onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften

                          ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

b.          heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen

                          die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
             c.          zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d.          zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de

                          statuten en reglementen;

e.          houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen

                          van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
4.          Taken van de penningmeester:
             a.          beheert de gelden van de vereniging;

b.          zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den

en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering

                          goedge­keurde uitgaven;
             c.          houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d.          voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring

van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent

alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en

deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking

                          hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

e.          brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand

en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met

toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het

                          komende verenigings­jaar.

 

Artikel 10, kascommissie

1.          Conform artikel 17 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring

             de leden van de kascommissie be­noemd.

2.          De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, waarvan er telken jare

             één aftredend en niet herkiesbaar is.

3.          De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is

gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en

beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek

             wordt verslag uitgebracht aan  de algemene ledenvergadering.

4.          Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te

dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene ledenvergade­ring.

De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële

             beheer te doen.

5.          Leden die zitting hebben in het bestuur kunnen niet tevens deel uit maken van

             de kascommissie.

 

Artikel 11, overige commissies

1.          Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van haar taken te doen uitvoeren door een commissie, die door het bestuur

             wordt benoemd.

 

Artikel 12, contributie

1.          De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die

door de algemene ledenvergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen

            daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2.          Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.          Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft

             niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

4.          Inning van contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.

Door invulling en ondertekening van het in artikel 5 lid 1 bedoelde formulier wordt

             de vereniging daartoe door het betreffende lid gemachtigd.

5.          Een wijziging van het bank – gironummer dient het lid zo spoedig mogelijk na

            de wijzigingsdatum aan het bestuur kenbaar te maken.

 

Artikel 13, aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem aan de vereniging

             aangerichte schade.

 

Artikel 14, het clubbladHet clubblad ‘Skate-off ‘ verschijnt in principe 3x per jaar.

De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van

de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe

aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen.

Artikel 15, sponsoring
             Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 16, wijziging van het huishoudelijk reglement

1.          Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een

besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen

met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal

worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering

            moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.          De voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement wordt

tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of

             een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3.          Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste

2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste

2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt

binnen 4 weken, doch niet eerder dan 7 dagen daarna, een tweede

vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel,

ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het

huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de

           uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 17, slotbepalingen
1.          Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.          Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend

             gemaakt aan de leden.

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit

             regle­ment treden in werking 14 dagen na publicatie hiervan.
            Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging
            de dato 8 december 2007
Namens het bestuur van de vereniging.
De voorzitter:                                                          De secretaris:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://nssv.nl/statuten-huishoudelijk-reglement/